Drzava mrtvih online dating dating adult woman

Posted by / 02-Dec-2017 05:53

Drzava mrtvih online dating

dodaje se sljedeći podstavak: „ ‚Stroj’ također znači zamjenljivu opremu kojom se mijenja način funkcioniranja stroja koji se stavlja na tržište kako bi ga osoba koja s njom upravlja sama sastavila sa strojem ili nizom različitih strojeva, ili vučnim strojem ako ta oprema nije rezervni dio ili alat”; prijevozna sredstva, tj. ne primjenjuju se na osobe koje sastavljaju zamjenljivu opremu sa strojem ili vučnim strojem kao što je predviđeno u članku 1., pod uvjetom da su dijelovi kompatibilni te da svaki od sastavnih dijelova sklopljenog stroja nosi CE oznaku sukladnosti te da je uz njega priložena CE izjava o sukladnosti.” Članak 13. Mogu postojati dva ili više mjesta vozača i, u takvim slučajevima, svako mjesto vozača mora biti opskrbljeno svim potrebnim upravljačkim uređajima.

vozila ili njihove prikolice koja su namijenjena samo za zračni, cestovni, željeznički i brodski prijevoz putnika te prijevozna sredstva namijenjena za zračni, cestovni, željeznički ili brodski prijevoz roba. Ako postoji više od jednog mjesta vozača, strojevi moraju biti konstruirani tako da uporaba jednog isključuje uporabu drugog, osim za zaustavljanje u slučaju opasnosti.

o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn za elektromotore Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP(2009/739/EZ)Odluka Komisije od 2. o utvrđivanju praktičnih rješenja za razmjenu informacija elektroničkim putem između država članica na temelju poglavlja VI. 2.1 2.1.1 Serija se sastoji od svih pretpakovina iste nominalne količine, iste vrste i iste proizvodnje, pakiranih na istom mjestu, koje se treba provjeriti putem inspekcije.

692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu strukture izvješćâ o kvaliteti i slanja podataka Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGPUredba Komisije (EU) br. Kao općenito pravilo, ne bi se smjelo vršiti na serijama manjima od 100 jedinica.

2.1.3 Za serije od manje od 100 pretpakovina, nedestruktivni test, kada se provodi, iznosi 100 %.

2.1.4 Prije nego što se provedu testovi iz 2.2 i 2.3, dovoljan broj pretpakovina nasumično se izvlači iz serije, tako da se može provesti provjera koja zahtjeva veći broj uzoraka.

Destruktivno ispitivanje se stoga koristi samo kada je nedestruktivno ispitivanje nepraktično.

1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-a i PCB-a koji nisu slični dioksinima u hrani Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGPUredba Komisije (EU) br. ako, uzimajući u obzir krivulju radnih obilježja dvaju planova koji imaju apscisu osi , apscisa 0,10 točke ordinate krivulje prvog plana (vjerojatnost prihvatljivosti serije = 0,10) odstupa za manje od 0,05 od apscise odgovarajuće točke plana uzimanja uzoraka preporučenog u Prilogu II. Ovaj Prilog propisuje postupke referentne metode za statističke provjere serija pretpakovina kako bi se ispunili uvjeti članka 3. Postupak za mjerenje stvarnog sadržaja pretpakovina može biti uređen domaćim propisima država članica. ZAHTJEVI ZA PROVJERAVANJE SERIJA I PRETPAKOVINA Provjeravanje pretpakovina vrši se uzimanjem uzoraka i sastoji se od dva dijela: Iz ekonomskih i praktičnih razloga, potonji test je sveden na apsolutni nužni minimum; manje je učinkovit nego nedestruktivni test.

Ova radnja označavanja mora se završiti prije početka mjernih radnji. U slučajevima kad se unatoč poduzetim mjerama opreza blokada vjerojatno može dogoditi, proizvođač mora osigurati posebne zaštitne uređaje ili alate, priručnik s uputama, a po mogućnosti i oznake na strojevima kako bi se omogućilo sigurno deblokiranje opreme.”; Strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da je ne ulazeći u njih moguće očistiti unutrašnje dijelove koji sadrže opasne tvari ili pripravke. i 2., strojevi koji predstavljaju opasnost zbog mogućnosti pomicanja moraju biti projektirani i izgrađeni tako da zadovoljavaju dolje navedene zahtjeve.To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use Check Lex. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u odnosu na krovne pokrove, svjetlice, krovne prozore i pomoćne proizvode (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1598)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP(98/437/EZ)Odluka Komisije od 30. o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema članku 20. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u odnosu na unutarnje i vanjske zidne i stropne obloge (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1611)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP(2000/553/EZ)Odluka Komisije od 6. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s otpornošću na požar krovnih pokrova kod vanjskog požara (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 2266)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGPUredba Komisije (EZ) br. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7493)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGP(2009/767/EZ)Odluka Komisije od 16. o utvrđivanju mjera kojima se olakšava uporaba postupaka elektroničkim putem preko jedinstvenih kontaktnih točaka u skladu s Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7806)Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGPProvedbena uredba Komisije (EU) br. Veličina serije ograničena je na niže navedene iznose.The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force. 2.1.2 Kada se provjeravaju pretpakovine na kraju trake za pakiranje, broj u svakoj seriji je jednak najvećem rezultatu sati trake za pakiranje, bez ikakvih ograničenja u pogledu veličine serije. o izmjeni Uredbe (EZ) 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina kontaminanata okratoksina A, PCB-a koji nisu slični dioksinu i melamina u hrani Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGPUredba Komisije (EU) br. U pogledu kriterija za srednju vrijednost koja se izračunava po standardnoj metodi odstupanja, plan uzimanja uzoraka kojeg koriste države članice smatra se usporedivim s onim preporučenim u Prilogu II. Neovisno o metodi koja se koristi, greška nastala mjerenjem stvarnog sadržaja pretpakovina ne prelazi jednu petinu dopuštene negativne greške za nominalnu količinu u pretpakiranju. ako apscisa 0,10 točke ordinate krivulje radnih obilježja prvog plana (vjerojatnost prihvatljivosti serije = 0,10) odstupa za manje od 15 % od apscise odgovarajuće točke krivulje radnih obilježja plana uzimanja uzoraka preporučenog u Prilogu II. UVJETI ZA MJERENJE STVARNOG SADRŽAJA PRETPAKOVINA Stvarni sadržaj pretpakovina može se mjeriti izravno putem mjernih instrumenata ili volumetričnih instrumenata ili, u slučaju tekućina, neizravno, vaganjem pretpakiranih proizvoda i mjerenjem njihove gustoće.

drzava mrtvih online dating-5drzava mrtvih online dating-50drzava mrtvih online dating-23

443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP Tekst značajan za EGPUredba Komisije (EU) br. Također, Pravilnik o osoblju objavljuje se kao pročišćeni tekst koji obuhvaća sve izmjene do kraja 2012. Od tada nadalje svaki broj Službenog lista počinje na prvoj stranici. i 19., uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 75/106/EEZ od 19. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pakiranje određenih pretpakovina s tekućinama označenih obujmom (), budući da je primjena odredbi Direktive 76/211/EEZ pokazala da postoji potreba za revidiranjem podnošljivih negativnih grešaka i klasifikacijom proizvoda; budući da će jednostavnija klasifikacija proizvoda olakšati njihovu pripremu za prodaju i ponuditi potrošaču veći izvor pretpakiranih proizvoda, budući da oznake na malim pretpakovinama mogu u nekim slučajevima biti manje od visine propisane direktivama 75/106/EEZ i 76/211/EEZ i još uvijek dovoljno vidljive i čitljive; budući da moderne metode statističke kontrole omogućavaju smanjenje dijela planova uzimanja uzoraka propisanih navedenim dvjema direktivama; budući da su mjere propisane ovom Direktivom sukladne mišljenju Odbora o prilagodbi tehničkom napretku Direktiva koje trebaju ukloniti tehničke prepreke trgovini u sektoru mjernih instrumenata, DONIJELA JE OVU DIREKTIVU: Članak 1. Ovakva statistička provjera uzimanjem uzoraka vrši se u skladu s prihvaćenim metodama inspekcije prihvatljivosti kvalitete.